Scoring

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat UTRGV adv NMSU UTRGV adv NMSU UTRGV adv NMSU
Avg Score Margin -4.4 +3.9 -15.0 +4.7 -11.8 +7.8
Points/Game 65.6 69.2 55.3 70.3 64.5 74.8
Opp Points/Game 70.0 65.4 70.3 65.7 76.2 67.0
Win % - All 0.333 0.529 -- 0.667 0.125 0.600

Offensive Efficiency

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat UTRGV adv NMSU UTRGV adv NMSU UTRGV adv NMSU
Assists/Game 12.9 12.2 11.3 10.0 10.8 12.4
Assists/FGM 0.566 0.512 0.618 0.423 0.470 0.459
Assists/Turnover 0.941 1.015 0.723 0.811 0.869 1.442
Free Throw % 63.0% 72.4% 62.5% 76.5% 61.9% 70.5%
Three Point % 26.7% 31.9% 21.9% 37.0% 27.4% 32.3%
Two Point % 44.7% 50.8% 48.8% 51.9% 41.4% 53.1%
Effective FG % 43.0% 49.4% 41.2% 53.8% 41.3% 51.1%
Shooting % 38.0% 41.6% 35.9% 44.4% 36.7% 44.3%
Shooting Efficiency 0.930 1.058 0.900 1.140 0.897 1.071

Defensive Efficiency

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat UTRGV adv NMSU UTRGV adv NMSU UTRGV adv NMSU
Total Rebounds/Gm 35.7 35.5 30.3 32.7 34.0 33.8
Off Rebounds/Gm 10.4 10.6 8.7 6.3 10.6 9.6
Def Rebounds/Gm 21.7 22.1 19.0 22.3 19.6 21.2
Blocks/Game 3.8 2.4 5.7 3.0 3.0 2.4
Opp Blocks/Game 3.2 2.4 2.0 2.0 3.6 2.6
Block % 6.9% 4.4% 11.0% 5.5% 5.4% 4.6%
Steals/Game 7.9 4.8 3.7 4.0 7.5 5.8
Opp Steals/Game 5.8 4.5 5.7 4.0 5.6 3.2
Steals/Play 9.4% 6.4% 5.0% 5.1% 8.8% 7.7%

Turnovers & Fouls

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat UTRGV adv NMSU UTRGV adv NMSU UTRGV adv NMSU
Turnovers/Game 13.7 12.0 15.7 12.3 12.4 8.6
Opp Turnovers/Game 17.3 12.2 14.0 11.3 16.9 13.6
Turnovers/Play 16.2% 15.5% 20.3% 16.7% 14.7% 11.0%
Personal Fouls/Gm 21.7 17.8 19.7 21.7 22.6 17.4
Opp Personal Fouls/Gm 21.1 17.9 20.0 17.0 20.1 17.6